Jhuma vabi

Dhaka vabi HDdhaka vabi
Vabi porokia HDvabi porokia
Khulna vabi HDkhulna vabi
With vabi HDwith vabi
Kolkata vabi HDkolkata vabi
Hindi vabi HDhindi vabi