Kolkata vabi

Dhaka vabi HDdhaka vabi
Vabi porokia HDvabi porokia
Khulna vabi HDkhulna vabi
Jhuma vabi HDjhuma vabi
Hindi vabi HDhindi vabi
Village vabi HDvillage vabi