Vabi porokia

Dhaka vabi HDdhaka vabi
Khulna vabi HDkhulna vabi
With vabi HDwith vabi
Kolkata vabi HDkolkata vabi
Jhuma vabi HDjhuma vabi
Hindi vabi HDhindi vabi